Gmina Przechlewo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

         Kierownikiem Urzędu jest wójt Gminy, zastępowany w czasie nieobecności przez Zastępcę Wójta. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

         W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Przechlewie wyodrębniono następujące referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Finansowy, używający oznaczenia RF, z następującymi stanowiskami pracy:

a) Skarbnik Gminy i kierownik referatu,

b) I stanowisko ds. księgowości budżetowej,

c) II stanowisko ds. księgowości budżetowej,

d) stanowisko ds. wynagrodzeń,

e) stanowisko ds. księgowości podatkowej,

f) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

2. Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji Gminy, używający oznaczenia IR z następującymi stanowiskami:

a) stanowisko ds. inwestycji – kierownik referatu,

b) stanowisko ds. zamówień publicznych,

c) stanowisko ds. inicjatyw gospodarczych i promocji gminy,

d) stanowisko ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków.

3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, używający oznaczenia USC.

4. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego, używający oznaczenia RP.

5. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, używające oznaczenia EL.

6. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych, używające oznaczenia OC.

7. Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych, używające oznaczenia DG.

8. Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady i jej organów, używające oznaczenia ORG.

9. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjno – technicznych, używające oznaczenia OS.

10. Samodzielne stanowisko informatyka, używające oznaczenia INF.

11. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Biuletynu Informacji Publicznej i zatrudnienia, używające oznaczenia BZ.

12. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, używające oznaczenia ROL.

13. Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminnym, używające oznaczenia GMG.

14. Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, używające oznaczenia OŚ.

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Przechlewie przedstawia schemat poniżej. 

 schemat organizacyjny

Schemat: Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Przechlewie.