Informacje ogólne i położenie

          Gmina Przechlewo wchodząca w skład powiatu człuchowskiego, położona jest w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno – geograficznych. Większość terenu gminy leży w granicach 2 Obszarów Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Fragment Borów Tucholskich”. Część północna i zachodnia stanowi fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według kryteriów podziału przyrodniczo – leśnego prawie cały obszar Gminy należy do dzielnicy Borów Tucholskich. Gmina Przechlewo prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Brdy, w jej górnym odcinku.

Rys. 1. Położenie Gminy Przechlewo na tle Województwa Pomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne.

         Gmina Przechlewo graniczy z 5 innymi gminami wiejskimi: Rzeczenica, Koczała, Lipnica, Konarzyny i Człuchów. Teren gminy o powierzchni 244 km² (24.338 ha) zamieszkuje około 6300 mieszkańców, tj. 26 osób/1 km².


Rys. 2. Położenie Gminy Przechlewo na tle Powiatu Człuchowskiego.
Źródło: Opracowanie własne.

        
         Sieć osadniczą gminy tworzą 33 miejscowości, z których 14 jest siedzibą sołectw. Są to wsie: Dąbrowa Człuchowska, Garbek, Lisewo, Łubianka, Nowa Wieś, Pakotulsko, Pawłówko, Płaszczyca, Przechlewko, Przechlewo, Rudniki, Sąpolno, Szczytno oraz Żołna. Stolicą gminy a zarazem jej największą wsią jest położone na wysokości 158 m n. p. m. Przechlewo. Pierwsze wzmianki o Przechlewie, jako osadzie rycerskiej pojawiają się w kronikach z roku 1341. W wieku XVII Przechlewo stało się siedzibą parafii. Po rozbiorach i przejściu majątku Prądzyńskich w ręce niemieckie nastąpił przyśpieszony proces germanizacji, tak że pod koniec XIX stulecia uchodziła ona za wieś czysto niemiecką. Po roku 1918 Przechlewo pozostało w Niemczech. Do Polski powróciło 28 lutego 1945 roku. Dzisiaj wieś tą, o wyglądzie małego miasteczka, zamieszkuje ok. 3 tys. mieszkańców, czyli prawie 45 % społeczności gminy. Kolejne największe pod względem liczby ludności miejscowości to: Sąpolno – ok. 700 mieszkańców, Nowa Wieś – ok. 430 mieszkańców, Szczytno – ok. 380 mieszkańców, Płaszczyca – ok. 360 mieszkańców oraz Dąbrowa Człuchowska – ok. 290 mieszkańców.
                   Przechlewo, położone 17 km od miasta powiatowego Człuchów, jest ośrodkiem, w którym koncentruje się działalność bezpośrednio
i pośredni związana z rolnictwem, coraz bardziej wyspecjalizowane usługi związane z turystyką, a także usługi związane z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia i leśnictwem. To tutaj skupia się zarówno życie społeczno – polityczne gminy, jak i gospodarcze.
                   Największym bogactwem naturalnym gminy są:
·        przebiegająca przez zachodnią część gminy rzeka Brda, należąca do najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski,
·        33 jeziora, najliczniej umiejscowione w środkowej o południowej części gminy, ale największe z nich znajdują się w części zachodniej,
·        oraz zajmujące ponad 50 % powierzchni gminy lasy.
Niezaprzeczalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz czyste środowisko, którego i tak bardzo dobry stan polepsza się z roku na rok, decydują o rolniczo – turystycznym charakterze gminy.

Pobierz film (30MB)